skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hawkins, Bradford A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global angiosperm family richness revisited: linking ecology and evolution to climate

Hawkins, Bradford A. ; Rodríguez, Miguel Á. ; Weller, Stephen G.

Journal of Biogeography, 1 July 2011, Vol.38(7), pp.1253-1266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03050270 ; E-ISSN: 13652699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climatic niche conservatism and the evolutionary dynamics in species range boundaries: global congruence across mammals and amphibians

Olalla-Tárraga, Miguel Á. ; Mcinnes, Lynsey ; Bini, Luis M. ; Diniz-Filho, José A. F. ; Fritz, Susanne A. ; Hawkins, Bradford A. ; Hortal, Joaquín ; Orme, C. David L. ; Rahbek, Carsten ; Rodríguez, Miguel Á. ; Purvis, Andy

Journal of Biogeography, 1 December 2011, Vol.38(12), pp.2237-2247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03050270 ; E-ISSN: 13652699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tropical niche conservatism as a historical narrative hypothesis for the Neotropics: a case study using the fly family Muscidae

Löwenberg-Neto, Peter ; De Carvalho, Claudio J. B. ; Hawkins, Bradford A.

Journal of Biogeography, 1 October 2011, Vol.38(10), pp.1936-1947 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03050270 ; E-ISSN: 13652699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiregional comparison of the ecological and phylogenetic structure of butterfly species richness gradients

Hawkins, Bradford A. ; Mcgeoch, Melodie

Journal of Biogeography, 1 April 2010, Vol.37(4), pp.647-656 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03050270 ; E-ISSN: 13652699

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phylogeny, niche conservatism and the latitudinal diversity gradient in mammals

Buckley, Lauren B. ; Davies, T. Jonathan ; Ackerly, David D. ; Kraft, Nathan J. B. ; Harrison, Susan P. ; Anacker, Brian L. ; Cornell, Howard V. ; Damschen, Ellen I. ; Grytnes, John-Avid ; Hawkins, Bradford A. ; Mccain, Christy M. ; Stephens, Patrick R. ; Wiens, John J.

Proceedings: Biological Sciences, 22 July 2010, Vol.277(1691), pp.2131-2138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09628452

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hawkins, B.A.
  2. Hawkins, Bradford
  3. Hawkins, Bradford A
  4. Rodríguez, Miguel Á.
  5. Fritz, Susanne A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...