skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hauser, Peter C.; xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An open-source modular Python framework for controlling Arduino based experimental instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C.

Computer Physics Communications, October 2014, Vol.185(10), pp.2724-2729 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4655 ; DOI: 10.1016/j.cpc.2014.06.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instrumentino: An Open-Source Software for Scientific Instruments

Koenka, Israel Joel ; Sáiz, Jorge ; Hauser, Peter C

Chimia, 2015, Vol.69(4), pp.172-5 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-4293 ; PMID: 26668933 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Triple-channel portable capillary electrophoresis instrument with individual background electrolytes for the concurrent separations of anionic and cationic species

Mai, Thanh Duc ; Le, Minh Duc ; Sáiz, Jorge ; Duong, Hong Anh ; Koenka, Israel Joel ; Pham, Hung Viet ; Hauser, Peter C.

Analytica Chimica Acta, 10 March 2016, Vol.911, pp.121-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2016.01.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge ; Duc, Mai Thanh ; Koenka, Israel Joel ; Martín-Alberca, Carlos ; Hauser, Peter C. ; García-Ruiz, Carmen

Journal of Chromatography A, 12 December 2014, Vol.1372, pp.245-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2014.10.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thermostatted dual‐channel portable capillary electrophoresis instrument

Koenka, Israel Joel ; Küng, Nina ; Kubáň, Pavel ; Chwalek, Thomas ; Furrer, Gerhard ; Wehrli, Bernhard ; Müller, Beat ; Hauser, Peter C.

ELECTROPHORESIS, September 2016, Vol.37(17-18), pp.2368-2375 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0173-0835 ; E-ISSN: 1522-2683 ; DOI: 10.1002/elps.201600235

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive control of purpose built analytical instruments with Forth on microcontrollers - A tutorial

Furter, Jasmine S. ; Hauser, Peter C.

Analytica Chimica Acta, 13 June 2019, Vol.1058, pp.18-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2670 ; DOI: 10.1016/j.aca.2018.10.071

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concurrent determination of anions and cations in consumer fireworks with a portable dual-capillary electrophoresis system

Sáiz, Jorge; Duc, Mai Thanh; Koenka, Israel Joel;; Martín-Alberca, Carlos;; Hauser, Peter C.;; García-Ruiz, Carmen

Scopus; 00219673; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967314016975; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33704

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hauser, Peter C.
  2. Koenka, Israel Joel
  3. Koenka, I.J.
  4. Koenka, Ij
  5. Hauser, P.C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...