skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Anatomy & Physiology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hashimoto, S xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transforming growth factor-beta1 polarizes murine hematopoietic progenitor cells to generate Langerhans cell-like dendritic cells through a monocyte/macrophage differentiation pathway

Zhang, Y ; Zhang, Y Y ; Ogata, M ; Chen, P ; Harada, A ; Hashimoto, S ; Matsushima, K

Blood, 15 February 1999, Vol.93(4), pp.1208-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 9949163 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bifurcated dendritic cell differentiation in vitro from murine lineage phenotype-negative c-kit+ bone marrow hematopoietic progenitor cells

Zhang, Y ; Harada, A ; Wang, J B ; Zhang, Y Y ; Hashimoto, S ; Naito, M ; Matsushima, K

Blood, 01 July 1998, Vol.92(1), pp.118-28 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 9639507 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemotactic response toward chemokines and its regulation by transforming growth factor-beta1 of murine bone marrow hematopoietic progenitor cell-derived different subset of dendritic cells

Ogata, M ; Zhang, Y ; Wang, Y ; Itakura, M ; Zhang, Y Y ; Harada, A ; Hashimoto, S ; Matsushima, K

Blood, 15 May 1999, Vol.93(10), pp.3225-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 10233873 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of dendritic cells in vitro from murine fetal liver-derived lineage phenotype-negative c-kit(+) hematopoietic progenitor cells

Zhang, Y ; Wang, Y ; Ogata, M ; Hashimoto, S ; Onai, N ; Matsushima, K

Blood, 01 January 2000, Vol.95(1), pp.138-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-4971 ; PMID: 10607696 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y.
  2. Hashimoto, S.-I.
  3. Hashimoto, S
  4. Matsushima, K.
  5. Ogata, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...