skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Informa - Taylor & Francis (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Harvey, Catherine xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To twist, roll, stroke or poke? A study of input devices for menu navigation in the cockpit

Stanton, Neville A ; Harvey, Catherine ; Plant, Katherine L ; Bolton, Luke

Ergonomics, 01 April 2013, Vol.56(4), pp.590-611 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2012.751458

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

To twist or poke? A method for identifying usability issues with the rotary controller and touch screen for control of in-vehicle information systems

Harvey, Catherine ; Stanton, Neville A ; Pickering, Carl A ; Mcdonald, Mike ; Zheng, Pengjun

Ergonomics, 01 July 2011, Vol.54(7), pp.609-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-0139 ; E-ISSN: 1366-5847 ; DOI: 10.1080/00140139.2011.586063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stanton, N.A.
  2. Harvey, Catherine
  3. Stanton, Neville A.
  4. Harvey, C
  5. Zheng, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...