skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Năm xuất bản: 1996đến2006 xóa Tác giả/ người sáng tác: Hartke, Axel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Lactobacillus casei ptsHI47T Mutation Causes Overexpression of a LevR-Regulated but RpoN-Independent Operon Encoding a Mannose Class Phosphotransferase System

Maze, Alain ; Boël, Grégory ; Poncet, Sandrine ; Mijakovic, Ivan ; Le Breton, Yoann ; Benachour, Abdellah ; Monedero, Vicente ; Deutscher, Josef ; Hartke, Axel; Hartke, Axel (Editor)

Journal of Bacteriology, 01 July 2004, Vol.186(14), pp.4543-4555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; E-ISSN: 1098-5530 ; DOI: 10.1128/JB.186.14.4543-4555.2004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of the ccpA Gene of Enterococcus faecalis: Identification of Starvation-Inducible Proteins Regulated by CcpA

Leboeuf, C ; Leblanc, L ; Auffray, Y ; Hartke, A; Hartke, Axel (Editor)

Journal of Bacteriology, 15 October 2000, Vol.182(20), pp.5799-5806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; E-ISSN: 1098-5530 ; DOI: 10.1128/jb.182.20.5799-5806.2000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inactivation of the Stress- and Starvation-Inducible gls24 Operon Has a Pleiotrophic Effect on Cell Morphology, Stress Sensitivity, and Gene Expression in Enterococcus faecalis

Giard, J.-C ; Rincé, A ; Capiaux, H ; Auffray, Y ; Hartke, A; Hartke, Axel (Editor)

Journal of Bacteriology, 15 August 2000, Vol.182(16), pp.4512-4520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193 ; E-ISSN: 1098-5530 ; DOI: 10.1128/jb.182.16.4512-4520.2000

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Survival of Enterococcus faecalis in an Oligotrophic Microcosm: Changes in Morphology, Development of General Stress Resistance, and Analysis of Protein Synthesis Downloaded from

Hartke, Axel ; Giard, Jean-Christophe J.-C ; Laplace, Jean-Marie ; Auffray, Yanick Y; Hartke, Axel (Editor)

Applied and Environmental Microbiology, November 1998, Vol.64(11), pp.4238-4245 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; E-ISSN: 1098-5336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alkaline Stress Response in Enterococcus faecalis: Adaptation, Cross-Protection, and Changes in Protein Synthesis

Flahaut, Sigrid ; Hartke, Axel ; Giard, Jean-Christophe ; Auffray, Yanick; Hartke, Axel (Editor)

Applied and Environmental Microbiology, 1997, Vol.63(2), pp.812-814 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0099-2240 ; E-ISSN: 1098-5336

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison Between NaCl Tolerance Response and Acclimation to Cold Temperature in Shewanella putrefaciens

Leblanc, Laurence ; Leboeuf, Céline ; Leroi, Françoise ; Hartke, Axel ; Auffray, Yanick; Hartke, Axel (Editor)

Current Microbiology, 01 March 2003, Vol.46(3), pp.157-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0343-8651 ; E-ISSN: 1432-0991 ; DOI: 10.1007/s00284-002-3837-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterization of genes homologous to the general stress-inducible gene gls24 in Enterococcus faecalis and Lactococcus lactis

Giard, Jean-Christophe J.-C ; Verneuil, Nicolas ; Auffray, Yanick ; Hartke, Axel; Hartke, Axel (Editor)

FEMS Microbiology Letters, January 2002, Vol.206(2), pp.235-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2002.tb11015.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloning and characterization of a gene encoding a cold-shock protein in Lactobacillus casei

Sauvageot, Nicolas ; Beaufils, Sophie ; Mazé, Alain ; Deutscher, Josef ; Hartke, Axel; Beckerich, Jean-Marie (Editor)

FEMS Microbiology Letters, January 2006, Vol.254(1), pp.55-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-1097 ; E-ISSN: 1574-6968 ; DOI: 10.1111/j.1574-6968.2005.00006.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (1)
 2. 1998đến1999  (1)
 3. 2000đến2001  (2)
 4. 2002đến2003  (2)
 5. Sau 2003  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hartke, Axel
 2. Hartke, A.
 3. Auffray, Y.
 4. Auffray, Yanick
 5. Giard, Jean-Christophe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...