skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Tác giả/ người sáng tác: Watts, Michael xóa Tác giả/ người sáng tác: Harter, Cynthia Lay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who teaches with more than chalk and talk?

Harter, Cynthia Lay; Becker, William E ; Watts, Michael

Eastern economic journal, 1999, Vol.25(3), pp. 343-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-5056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. ECONIS (ZBW)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...