skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Harrison, S J xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Differential expression of peroxidase isogenes during the early stages of infection of the tropical forage legume Stylosanthes humilis by Colletotrichum gloeosporioides.

Harrison S.J. ; Curtis M.D. ; Mcintyre C.L. ; Maclean D.J. ; Manners J.M. ; The University Of Queensland, Brisbane, Australia. ; Iran Tabriz Agricultural Research Center Of East Azarbaijan (Iran Islamic Republic). Plant Pests And Diseases Research Dept.

Molecular plant microbe interactions : MPMI, 1995, Vol.8(3), pp.398-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0894-0282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...