skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: G - Geography. Anthropology. Recreation. xóa Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Chủ đề: Culture xóa Tác giả/ người sáng tác: Harris, Marvin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cultural materialism the struggle for a science of culture, updated edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural materialism the struggle for a science of culture, updated edition

Harris, Marvin

E-ISBN 0759101345 ; E-ISBN 0759101353 ; E-ISBN 9780759101340 ; E-ISBN 9780759116962

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The rise of anthropological theory a history of theories of culture, updated edition.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rise of anthropological theory a history of theories of culture, updated edition.

Harris, Marvin

E-ISBN 0759101329 ; E-ISBN 0759101337 ; E-ISBN 9780759101333

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Theories of culture in postmodern times.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theories of culture in postmodern times.

Harris, Marvin

E-ISBN 0761990216 ; E-ISBN 9780761990215 ; E-ISBN 9780761990208

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harris, Marvin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...