skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Nhan đề tạp chí: Journal of the Academy of Marketing Science xóa Tác giả/ người sáng tác: Harmon, Tracy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research opportunities in supply chain management

Stock, James R. ; Boyer, Stefanie L. ; Harmon, Tracy

Journal of the Academy of Marketing Science, Feb, 2010, Vol.38(1), p.32(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-0703

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stock, J.R.
  2. Boyer, Stefanie L.
  3. Stock, James
  4. Stock, James R
  5. Boyer, Stefanie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...