skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Harkati, Lekhmissi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOSIDEO/CIRFA Tank Experiments on Behavior and Detection of Oil in Ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Proceedings - International Conference on Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions

ISSN: 0376-6756 ; ISSN: 2077-7841

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Norges forskningsråd: 243812

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Norges forskningsråd: 243812

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mosideo/cirfa tank experiments on behavior and detection of oil in ice

Petrich, Christian ; O'Sadnick, Megan Eileen ; Brekke, Camilla ; Myrnes, Marianne ; Maus, Sønke ; Salomon, Martina Lan ; Woelk, Sofie ; Grydeland, Tom ; Jenssen, Rolf-Ole Rydeng ; Eicken, Hajo ; Oggier, Marc ; Ferro-Famil, Laurent ; Harkati, Lekhmissi ; Rebane, Ott ; Reimer, Nils

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Petrich, Christian
  2. Oggier, Marc
  3. Eicken, Hajo
  4. Ferro-Famil, Laurent
  5. Brekke, Camilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...