skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: User Interfaces (Computer Systems) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hargreaves, Tom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Smart Homes and Their Users
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smart Homes and Their Users

Hargreaves, Tom ; Wilson, Charlie; Tan, Desney (Editor) ; Vanderdonckt, Jean (Editor)

Human–Computer Interaction Series

ISBN: 9783319680170 ; ISBN: 331968017X ; E-ISBN: 9783319680187 ; E-ISBN: 3319680188 ; DOI: 10.1007/978-3-319-68018-7

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...