skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Harel-Shalev, Ayelet xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering ethnic conflicts: minority women in divided societies - the case of Muslim women in India

Harel-Shalev, Ayelet

Ethnic and Racial Studies, 26 September 2017, Vol.40(12), pp.2115-2134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1277028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy Analysis beyond Personal Law: M uslim Women's Rights in I ndia

Harel‐Shalev, Ayelet

Politics & Policy, June 2013, Vol.41(3), pp.384-419 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623 ; E-ISSN: 1747-1346 ; DOI: 10.1111/polp.12016

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The problematic nature of religious autonomy to minorities in democracies - the case of India's Muslims

Harel-Shalev, Ayelet

Democratization, 01 December 2009, Vol.16(6), pp.1261-1281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510340903271860

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Review of "The Challenge of Sustaining Democracy in Deeply Divided Societies: Citizenship, Rights, and Ethnic Conflict in India and Israel": Ayelet Harel-Shalev, Lanham, MD: Lexington Books, 2010. Pp. 514. $95.00 (hbk); ISBN 978-0-7391-2684-4

Peleg, Ilan

Nationalism and Ethnic Politics, 01 October 2011, Vol.17(4), pp.449-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1353-7113 ; E-ISSN: 1557-2986 ; DOI: 10.1080/13537113.2011.625754

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lingual and educational policy toward "homeland minorities" in deeply divided societies: India and Israel as case studies

Harel - Shalev, Ayelet

Politics & Policy, Oct, 2009, Vol.37(5), p.951(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1555-5623

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Higher education and equality of opportunities cross-national perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Higher education and equality of opportunities cross-national perspectives.

Lazin, Fred A. ;Jayaram, N. ;Evans, Matt ;Miri, , Amit, ;Pamela, , Blackmon, ;Josiah, , Cobbah, ;J., , Diner, Steven ;Naomi, , Friedlander, Judith ;Gaele, , Goastellec, ;Harel-Shalev, Ayelet;

E-ISBN 9780739146699

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and democratizations: an introduction

Haynes, Jeffrey

Democratization, 01 December 2009, Vol.16(6), pp.1041-1057 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510340903271720

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender relations in Bedouin communities in Israel: local government as a site of ambivalent modernity

Harel-Shalev, Ayelet ; Kook, Rebecca ; Yuval, Fany

Gender, Place & Culture, 02 January 2019, Vol.26(1), pp.30-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2018.1518314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Where am I in this story?' - listening to activist women writers

Levi-Hazan, Yael ; Harel-Shalev, Ayelet

Journal of Gender Studies, 19 May 2019, Vol.28(4), pp.387-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0958-9236 ; E-ISSN: 1465-3869 ; DOI: 10.1080/09589236.2018.1485554

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Drawing (on) women's military experiences and narratives - Israeli women soldiers' challenges in the military environment

Harel-Shalev, Ayelet ; Huss, Ephrat ; Daphna-Tekoah, Shir ; Cwikel, Julie

Gender, Place & Culture, 03 April 2017, Vol.24(4), pp.499-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-369X ; E-ISSN: 1360-0524 ; DOI: 10.1080/0966369X.2016.1277189

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ancestral and instrumental in the politics of ethnic and religious conflict

Stein, Arthur A ; Harel-Shalev, Ayelet

Ethnic and Racial Studies, 26 September 2017, Vol.40(12), pp.1981-2000 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1312012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The political is personal - everyday lives of women in Israel/Palestine

Arnd-Linder, Sarah ; Harel-Shalev, Ayelet ; Daphna-Tekoah, Shir

Women's Studies International Forum, July 2018, Vol.69, pp.76-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0277-5395 ; E-ISSN: 1879-243X ; DOI: 10.1016/j.wsif.2018.05.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (3)
 2. 2010đến2010  (1)
 3. 2011đến2012  (1)
 4. 2013đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (10)
 2. Bình xét khoa học  (1)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (1)
 2. Spanish  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harel-Shalev, Ayelet
 2. Harel-Shalev, A
 3. Daphna-Tekoah, Shir
 4. Daphna-Tekoah, S.
 5. Jayaram, N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...