skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Tomasello, Michael xóa Nhan đề tạp chí: Psychological science xóa Tác giả/ người sáng tác: Hare, Brian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Structure of Individual Differences in the Cognitive Abilities of Children and Chimpanzees

Herrmann, Esther ; Hernández-Lloreda, Maria Victoria ; Call, Josep ; Hare, Brian ; Tomasello, Michael

Psychological Science, January 2010, Vol.21(1), pp.102-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-7976 ; E-ISSN: 1467-9280 ; DOI: 10.1177/0956797609356511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brian Hare
  2. Herrmann, E
  3. Call, Josep
  4. Call, J.
  5. Josep Call

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...