skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Rogers, P.J. xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Ferriday, D xóa Tác giả/ người sáng tác: Hardman, C.A. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Predictors of waist circumference and BMI in first-year university students. The Bristol Freshman 15

Oldham-Cooper, R.E ; Wilkinson, L.L ; Ferriday, D ; Pardiwalla, S.B ; Fay, S.H ; Gadah, N.S ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M ; Hardman, C.A

Appetite, October 2012, Vol.59(2), pp.632-632 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2012.05.089

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of expectancy information on cephalic phase responses to food

Griggs, R.L ; Coffey, S.E ; Hardman, C.A ; Ferriday, D ; Rogers, P.J ; Brunstrom, J.M

Appetite, 01 December 2013, Vol.71, pp.476-476 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using iButtons[R] to measure pre- and post-prandial changes in liver temperature

Coffey, S.E. ; Griggs, R.L. ; Brunstrom, J.M. ; Ferriday, D. ; Rogers, P.J. ; Halliwell, M. ; Hardman, C.A.

Appetite, Dec 1, 2013, Vol.71, p.472 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2013.06.015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hardman, C.A
  2. Brunstrom, J.M
  3. Ferriday, D
  4. Rogers, P.J
  5. Griggs, R.L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...