skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Harding, Ian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identifying Scoliosis in Population-Based Cohorts: Development and Validation of a Novel Method Based on Total-Body Dual-Energy X-Ray Absorptiometric Scans

Taylor, Hilary ; Harding, Ian ; Hutchinson, John ; Nelson, Ian ; Blom, Ashley ; Tobias, Jon ; Clark, Emma

Calcified Tissue International, 2013, Vol.92(6), pp.539-547 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0171-967X ; E-ISSN: 1432-0827 ; DOI: 10.1007/s00223-013-9713-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Clark, Emma
  2. Tobias, Jh
  3. Hutchinson, John
  4. Nelson, I
  5. Tobias, Jon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...