skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Năm xuất bản: 1960đến1974 xóa Chủ đề: Life Sciences, General xóa Tác giả/ người sáng tác: Harding, C. V. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Chromosome Complement
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chromosome Complement

John, B ; Lewis, K. R; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709157817 ; ISBN: 3709157811 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5781-7

Toàn văn sẵn có

2
Structure and Function in Cilia and Flagella / Trichocystes, Corps Trichocystoïdes, Cnidocystes et Colloblastes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Function in Cilia and Flagella / Trichocystes, Corps Trichocystoïdes, Cnidocystes et Colloblastes

Satir, Peter ; Hovasse, Raymond; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709157787 ; ISBN: 3709157781 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5778-7

Toàn văn sẵn có

3
The Behavior of Centrioles and the Structure and Formation of the Achromatic Figure: Kern- und Zellteilung G der Kernteilungsmechanismus 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Behavior of Centrioles and the Structure and Formation of the Achromatic Figure: Kern- und Zellteilung G der Kernteilungsmechanismus 1

Went, Hans A; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709155714 ; ISBN: 3709155711 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5571-4

Toàn văn sẵn có

4
The Meiotic System
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Meiotic System

John, Bernard ; Lewis, Kenneth R; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709157480 ; ISBN: 370915748X ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5748-0

Toàn văn sẵn có

5
The Nuclear Membrane and Nucleocytoplasmic Interchange
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nuclear Membrane and Nucleocytoplasmic Interchange

Feldherr, C. M ; Gall, J. G ; Goldstein, L ; Harding, C. V ; Loewenstein, W. R ; Mirsky, A. E; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Protoplasmatologia, Handbuch der Protoplasmaforschung ;

ISBN: 9783709154762 ; ISBN: 3709154766 ; DOI: 10.1007/978-3-7091-5476-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harding, C. V
  2. Bauer, H.
  3. Alfert, M.
  4. Mirsky, A. E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...