skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Journal Of Materials Science xóa Năm xuất bản: 1986đến1995 xóa Nhan đề tạp chí: J. Mater. Sci. xóa Chủ đề: AL, Aluminum Base Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Harada, K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of amorphous Al 77.5 Mn 22.5 and Al 56 Si 30 Mn 14 alloys

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Chen, H. ; Inoue, A. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(2), pp.753-756 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF01174716

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

X-ray diffraction study of an amorphous Al 60 Ge 30 Ni 10 alloy

Matsubara, E. ; Harada, K. ; Waseda, Y. ; Inoue, A. ; Bizen, Y. ; Masumoto, T.

Journal of Materials Science, 1988, Vol.23(10), pp.3485-3489 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/BF00540483

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...