skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Bioline International xóa Tác giả/ người sáng tác: Haq, Qmr xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glutathione as an antioxidant in inorganic mercury induced nephrotoxicity

Jan, A ; Ali, A ; Haq, Qmr

Journal of Postgraduate Medicine, Jan-Mar 2011, Vol.57(1), pp.72-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223859 ; E-ISSN: 09722823 ; DOI: 10.4103/0022-3859.74298

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jan, A.T.
  2. A Ali
  3. Haq, Qmr
  4. A T Jan
  5. Qmr Haq

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...