skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Hanssen, Eric xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display of malaria transmission-blocking antigens on chimeric duck hepatitis B virus-derived virus-like particles produced in Hansenula polymorpha

Wetzel, David ; Chan, Jo-Anne ; Suckow, Manfred ; Barbian, Andreas ; Weniger, Michael ; Jenzelewski, Volker ; Reiling, Linda ; Richards, Jack S ; Anderson, David A ; Kouskousis, Betty ; Palmer, Catherine ; Hanssen, Eric ; Schembecker, Gerhard ; Merz, Juliane ; Beeson, James G ; Piontek, Michael; Kaneko, Osamu (editor)

PLoS ONE, 2019, Vol.14(9) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0221394 ; PMCID: 6726142 ; PMID: 31483818

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...