skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Tác giả/ người sáng tác: Hannum, Hurst xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination - The Accommodation of Conflicting Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Autonomy, Sovereignty, and Self-Determination - The Accommodation of Conflicting Rights

Hannum, Hurst

ISBN: 9780812215724 ; E-ISBN: 9780812202182

Toàn văn không sẵn có

2
Negotiating self-determination.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating self-determination.

Hannum, Hurst ; Babbitt, Eileen;

E-ISBN 0739112511 ; E-ISBN 0739114336 ; E-ISBN 9780739114339 ; E-ISBN 9780739112519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...