skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản English xóa Tất cả các phiên bản Trước1958 xóa Tất cả các phiên bản 1952đến1955 xóa Tất cả các phiên bản Handlin, Oscar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Views of the Past

Handlin, Oscar

Diogenes, March 1954, Vol.2(6), pp.22-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0392-1921 ; E-ISSN: 1467-7695 ; DOI: 10.1177/039219215400200602

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Memo to America--the DP Story: The Final Report of the United States Displaced Persons Commission (Book Review)

Handlin, Oscar

Journal of Political Economy, 01 June 1954, Vol.62(3), pp.267-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223808 ; E-ISSN: 1537534X ; DOI: 10.1086/257521

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism, 1917-1923

Kohn, Hans ; Pipes, Richard

The American Historical Review, 04/1955, Vol.60(3), p.607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1845605

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Handlin, Oscar
  2. Von Ivanka, Endre
  3. Notestein, Wallace
  4. Oscar Handlin
  5. Friedrich, Carl J.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...