skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Current Journals xóa Tác giả/ người sáng tác: Handler, Richard xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Within: Anthropology, Nationalism, and Culture in Sri Lanka [and Comments and Reply]

Spencer, Jonathan ; Handler, Richard ; Kapferer, Bruce ; Khare, R. S. ; Mcgilvray, Dennis B. ; Obeyesekere, Gananath ; Segal, Daniel A. ; Southwold, Martin

Current Anthropology, 01 June 1990, Vol.31(3), pp.283-300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/203841

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Nationalism and Cultural Objectification

Bernier, Bernard ; Handler, Richard

Current Anthropology, 01 April 1984, Vol.25(2), pp.241-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/203123

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Sociocultural Discontinuity: Nationalism and Cultural Objectification in Quebec [and Comments and Reply]

Handler, Richard ; Arcand, Bernard ; Cohen, Ronald ; Delfendahl, Bernard ; Maccannell, Dean ; Maynard, Kent ; Pilon-Lê, Lise ; Smith, M. Estellie

Current Anthropology, 01 February 1984, Vol.25(1), pp.55-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/203081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Canadian Content and the Nationalism of Applebaum-Hebert
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Canadian Content and the Nationalism of Applebaum-Hebert

Handler, Richard

Canadian Public Policy / Analyse de Politiques, 12/1985, Vol.11(4), p.677 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03170861 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3550298

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Dialogue and Destructive Analysis: Problems in Narrating Nationalism and Ethnicity

Handler, Richard

Journal of Anthropological Research, 01 July 1985, Vol.41(2), pp.171-182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00917710 ; E-ISSN: 21533806 ; DOI: 10.1086/jar.41.2.3630414

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Land, Politics and Nationalism: A Study of the Irish Land Question
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land, Politics and Nationalism: A Study of the Irish Land Question

Scally, Robert ; Bull, Philip

The American Historical Review, 06/1998, Vol.103(3), p.898 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2650631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism and the Politics of Culture in Quebec

Leone, Mark P.

Anthropological Quarterly, Jan, 1990, Vol.63(1), p.61(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-5491

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinventing The Invention of Culture

Handler, Richard

Social Analysis (Adelaide), v.46, no.1, Spring 2002: (26)-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-977X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uses of Incommensurability in Anthropology

Handler, Richard

New Literary History, Summer 2009, Vol.40(3), pp.627-647,673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00286087 ; E-ISSN: 1080661X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpreting the predicament of culture theory today

Handler, Richard

Social Analysis (Adelaide), v.41, no.3, Nov 1997: 72-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0155-977X

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Good to Think?

Khan, Aisha

Current Anthropology, October 2007, Vol.48(5), pp.653-673 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/522318

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Theory in History Today

Handler, Richard

The American Historical Review, 2002, Vol. 107(5), pp.1512-1520 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; E-ISSN: 1937-5239 ; DOI: 10.1086/ahr/107.5.1512

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Logic and Maya Identity

Fischer, Edward F.

Current Anthropology, August 1999, Vol.40(4), pp.473-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/200046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Culture and Authenticity (Book Review)

Handler, Richard

Journal of Anthropological Research, 01 July 2009, Vol.65(2), pp.316-317 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00917710 ; E-ISSN: 21533806 ; DOI: 10.1086/jar.65.2.25608202

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Public I/Eye: Conducting Fieldwork to Do Homework on Homelessness and Begging in Two U.S. Cities

Williams, Brackette F.

Current Anthropology, 01 February 1995, Vol.36(1), pp.25-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00113204 ; E-ISSN: 15375382 ; DOI: 10.1086/204340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (4)
 2. 1990đến1996  (3)
 3. 1997đến1998  (2)
 4. 1999đến2007  (4)
 5. Sau 2007  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (12)
 2. Bình xét khoa học  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...