skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: J - Political science. xóa Phân loại theo LCC: J - Political science.–Local government. Municipal government xóa Tác giả/ người sáng tác: Handler, Joel F. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Down from bureaucracy the ambiguity of privatization and empowerment

Handler, Joel F.

E-ISBN 140080339X ; E-ISBN 1400821983 ; E-ISBN 9780691044613

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. iG Library Premium Collection  (1)
  2. Walter De Gruyter Books  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...