skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Chủ đề: Performing Operations xóa Tác giả/ người sáng tác: Han Xiaotao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electromagnetic blank holder method suitable for high-speed forming

LI Liang ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistage and multidirectional electromagnetic forming method and device

LI Liang ; Qiu LI ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种用于多种粒子连续分离的磁分离装置及方法
Magnetic separation device and method for continuously separating various particles

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Wang Zhen ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置及方法
Metal pipe fitting forming device and method based on through-flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multistage and multidirectional electromagnetic forming method and device

LI Liang ; Qiu LI ; Zhou Zhongyu ; Han Xiaotao

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electroplastic forming method for block metallic glass and device thereof

Shen Qi ; Han Xiaotao ; Liu Lin ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于通流模式的金属管件成形装置
Metal pipe fittings shaper based on through -flow mode

Cao Quanliang ; LI Zhenhao ; Han Xiaotao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电磁深成形装置
Dark shaper of electromagnetism

LI Liang ; LI Xiaoxiang ; Cao Quanliang ; Han Xiaotao ; Lai Zhipeng ; Chen Meng

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于洛伦兹力的非晶合金成形装置
Metallic glass shaper based on lorentz force

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种电拉拔装置
Electric drawing device

Han Xiaotao ; Chen Qi ; Wu Zelin ; Liu Chunting ; Song Yuyuan ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板件的电磁成形装置
Electromagnetic forming device of metal plate

LI Liang ; Liu Ning ; Lai Zhipeng ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板材的电磁脉冲成形装置
Sheet metal's electromagnetic pulse shaper

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Zhangzhe ; LI Zhenhao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于微流控通道的磁分离方法及装置
Magnetic separation method and device based on microfluidic channel

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Feng Yang ; Wang Zhen ; Zhang Shaozhe ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于洛伦兹力的非晶合金成形方法及装置
Amorphous alloy forming method and device based on Lorentz force

Han Xiaotao ; Wu Zelin ; Chen Qi ; Cao Quanliang ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于低温条件的电磁成形方法及装置
Electromagnetic forming method and device based on low temperature condition

LI Liang ; Liu Ning ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Lai Zhipeng ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于低温条件的电磁成形装置
Electromagnetic forming device based on low temperature condition

LI Liang ; Liu Ning ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Lai Zhipeng ; LI Xiaoxiang

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种匀压力电磁成形的装置和匀压力线圈
Even pressure electromagnetic forming's device and even pressure coil

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种匀压力电磁成形的装置、匀压力线圈及其获取方法
Uniform-pressure electromagnetic forming device, uniform-pressure coil and obtaining method thereof

Han Xiaotao ; LI Zhangzhe ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种柔性模块式电磁成形工装系统
Flexible modular electromagnetic forming tool system

LI Liang ; Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; LI Shunqiang ; Lai Zhipeng ; Huang Yujie

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种金属板材的电磁脉冲成形装置及方法
Electromagnetic pulse forming device and method for metal sheet

Han Xiaotao ; Cao Quanliang ; Chen Qi ; LI Zhangzhe ; LI Zhenhao ; LI Liang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 33  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Han Xiaotao
  2. LI Liang
  3. Cao Quanliang
  4. Chen Qi
  5. Lai Zhipeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...