skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Han, Lijie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupled convection and tidal dissipation in Europa’s ice shell using non-Newtonian grain-size-sensitive (GSS) creep rheology

Han, Lijie ; Showman, Adam P

Icarus, March 2011, Vol.212(1), pp.262-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/j.icarus.2010.11.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implications of shear heating and fracture zones for ridge formation on Europa

Han, Lijie ; Showman, Adam P.

Geophysical Research Letters, February 2008, Vol.35(3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-8276 ; E-ISSN: 1944-8007 ; DOI: 10.1029/2007GL031957

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coupled convection and tidal dissipation in Europa’s ice shell

Han, Lijie ; Showman, Adam P

Icarus, 2010, Vol.207(2), pp.834-844 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/j.icarus.2009.12.028

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical simulations of convection in Europa's ice shell: Implications for surface features

Showman, Adam P. ; Han, Lijie

Journal of Geophysical Research: Planets, January 2004, Vol.109(E1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-0227 ; E-ISSN: 2156-2202 ; DOI: 10.1029/2003JE002103

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of plasticity on convection in an ice shell: Implications for Europa

Showman, Adam P ; Han, Lijie

Icarus, 2005, Vol.177(2), pp.425-437 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0019-1035 ; E-ISSN: 1090-2643 ; DOI: 10.1016/j.icarus.2005.02.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Han, Lj
  2. Han, Lijie
  3. Showman, A.P.
  4. Showman, AP
  5. Showman, Adam P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...