skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Han, K-T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The influence of sexual harassment on mental health among female military personnel of the Republic of Korea Armed Forces

Kim, Tae Kyung ; Lee, H-C ; Lee, S G ; Han, K-T ; Park, E-C

Journal of the Royal Army Medical Corps, 15 April 2017, Vol.163(2), p.104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8665 ; E-ISSN: 2052-0468 ; DOI: 10.1136/jramc-2015-000613 ; PMID: 27084842

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The association between perceived unmet medical need and mental health among the Republic of Korea Armed Forces

Kim, Tae Kyung ; Lee, S G ; Han, K-T ; Choi, Y ; Lee, S Y ; Park, E-C

Journal of the Royal Army Medical Corps, 22 June 2017, Vol.163(3), p.184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8665 ; E-ISSN: 2052-0468 ; DOI: 10.1136/jramc-2016-000625 ; PMID: 27660285

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Han, K.-T.
  2. Park, E-C
  3. Kim, T.K.
  4. Han, K-T
  5. Lee, S.G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...