skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Navarre, David xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Hamon, Arnaud xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Similarity as a Design Driver for User Interfaces of Dependable Critical Systems

Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Hamon, Arnaud ; Della Pasqua, Sabrina; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2018, Vol.LNCS-10774, pp.114-122 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-92081-8_11

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive Cockpits Applications: Specification, Prototyping and Validation using a Petri-nets based Formalism

Hamon, Arnaud ; Martinie, Celia ; Palanque, Philippe ; Barboni, Eric ; Navarre, David ; Tankeu-Choitat, Adrienne; Pagnier, Axelle (Editor)

ERTS 2012 proceedings, 02 February 2012

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Navarre, David
  2. Hamon, Arnaud
  3. Palanque, Philippe
  4. Della Pasqua, S.
  5. Della Pasqua, Sabrina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...