skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Blankertz, Benjamin xóa Tất cả các phiên bản Kübler, Andrea xóa Tất cả các phiên bản Hammer, Eva Maria xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psychological predictors of SMR-BCI performance

Hammer, Eva Maria ; Halder, Sebastian ; Blankertz, Benjamin ; Sannelli, Claudia ; Dickhaus, Thorsten ; Kleih, Sonja ; Müller, Klaus-Robert ; Kübler, Andrea

Biological Psychology, January 2012, Vol.89(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-0511 ; E-ISSN: 1873-6246 ; DOI: 10.1016/j.biopsycho.2011.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sannelli, C
  2. Kuebler, Andrea
  3. Kubler, A
  4. Kleih, S
  5. Kleih, Sonja

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...