skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Automotive Engineering xóa Tác giả/ người sáng tác: Hamerich, Stefan W. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme

Hamerich, Stefan W

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Einleitung
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Einleitung

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.1-12

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_1

Toàn văn sẵn có

3
Grundlagen der Dialogtheorie
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grundlagen der Dialogtheorie

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.13-26

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_2

Toàn văn sẵn có

4
Sprachdialogsysteme im Automobil
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sprachdialogsysteme im Automobil

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.27-59

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_3

Toàn văn sẵn có

5
Benutzerfreundliche Sprachdialoge im Automobil
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Benutzerfreundliche Sprachdialoge im Automobil

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.61-77

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_4

Toàn văn sẵn có

6
Beschreibung von Sprachdialogen
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beschreibung von Sprachdialogen

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.79-99

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_5

Toàn văn sẵn có

7
Teilautomatisierte Modellierung von Dialogen
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teilautomatisierte Modellierung von Dialogen

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.101-110

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_6

Toàn văn sẵn có

8
Das Entwicklungswerkzeug DiaGen
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das Entwicklungswerkzeug DiaGen

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.111-127

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_7

Toàn văn sẵn có

9
Proaktiver TMC-Dialog
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proaktiver TMC-Dialog

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.129-147

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_8

Toàn văn sẵn có

10
Zusammenfassung und Ausblick
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zusammenfassung und Ausblick

Hamerich, Stefan W

Sprachbedienung im Automobil: Teilautomatisierte Entwicklung benutzerfreundlicher Dialogsysteme, pp.149-152

ISBN: 9783642016158 ; ISBN: 3642016154 ; E-ISBN: 9783642016165 ; E-ISBN: 3642016162 ; DOI: 10.1007/978-3-642-01616-5_9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Dạng tài nguyên 

  1. Book Chapters  (9)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

  1. T - Technology .  (1)
  2. Q - Science.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...