skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Tác giả/ người sáng tác: Hall, M N xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Starvation induces vacuolar targeting and degradation of the tryptophan permease in yeast

Beck, T ; Schmidt, A ; Hall, M N

The Journal of cell biology, 20 September 1999, Vol.146(6), pp.1227-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9525 ; PMID: 10491387 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two FK506 resistance-conferring genes in Saccharomyces cerevisiae, TAT1 and TAT2, encode amino acid permeases mediating tyrosine and tryptophan uptake.

Schmidt, A ; Hall, M N ; Koller, A

Molecular and Cellular Biology, 1994, Vol. 14(10), p.6597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 7523855

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The yeast phosphatidylinositol kinase homolog TOR2 activates RHO1 and RHO2 via the exchange factor ROM2

Schmidt, A ; Bickle, M ; Beck, T ; Hall, M N

Cell, 21 February 1997, Vol.88(4), pp.531-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0092-8674 ; PMID: 9038344 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rho1 effector Pkc1, but not Bni1, mediates signalling from Tor2 to the actin cytoskeleton

Helliwell, S B ; Schmidt, A ; Ohya, Y ; Hall, M N

Current biology : CB, 05 November 1998, Vol.8(22), pp.1211-4 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822 ; PMID: 9811607 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cell wall integrity modulates RHO1 activity via the exchange factor ROM2

Bickle, M ; Delley, P A ; Schmidt, A ; Hall, M N

The EMBO journal, 15 April 1998, Vol.17(8), pp.2235-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9545237 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The TOR nutrient signalling pathway phosphorylates NPR1 and inhibits turnover of the tryptophan permease

Schmidt, A ; Beck, T ; Koller, A ; Kunz, J ; Hall, M N

The EMBO journal, 01 December 1998, Vol.17(23), pp.6924-31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-4189 ; PMID: 9843498 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The immunosuppressant FK506 inhibits amino acid import in Saccharomyces cerevisiae.

Heitman, J ; Koller, A ; Kunz, J ; Henriquez, R ; Schmidt, A ; Movva, N R ; Hall, M N

Molecular and Cellular Biology, 1993, Vol. 13(8), p.5010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-7306 ; PMID: 7687745

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schmidt
  2. Schmidt, A.
  3. Hall, M.N.
  4. Hall, M
  5. Hall, Mn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...