skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Haidt, Jonathan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberals think more analytically (more ''WEIRD'') than conservatives.(Author abstract)

Talhelm, Thomas ; Haidt, Jonathan ; Oishi, Shigehiro ; Xuemin Zhang ; Miao, Felicity F. ; Chen, Shimin

Personality & Social Psychology Bulletin, 2015, Vol.41(2), p.250(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Moral Stereotypes of Liberals and Conservatives: Exaggeration of Differences across the Political Spectrum.(Research Article)

Graham, Jesse ; Nosek, Brian A. ; Haidt, Jonathan

PLoS ONE, Dec 12, 2012, Vol.7(12), p.e50092 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0050092

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Liberals and Conservatives Rely on Different Sets of Moral Foundations

Graham, Jesse ; Haidt, Jonathan ; Nosek, Brian

Journal of Personality and Social Psychology, May 2009, Vol.96(5), p.1029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223514 ; E-ISSN: 19391315 ; DOI: 10.1037/a0015141

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexual Morality: The Cultures and Emotions of Conservatives and Liberals.(Abstract)

Haidt, Jonathan ; Hersh, Matthew A.

Journal of Applied Social Psychology, Jan, 2001, Vol.31(1), p.191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Born This Way?

Haidt, Jonathan

Reason, May 2012, Vol.44(1), pp.24-33

ISSN: 00486906

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Moral Foundations of Occupy Wall Street

Haidt, Jonathan

Reason, Jan 2012, Vol.43(8), pp.33-40

ISSN: 00486906

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Haidt, Jonathan
  2. Haidt, J
  3. Nosek, Brian
  4. Nosek, B.A.
  5. Nosek, Brian A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...