skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hahn, Ulrike xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message Framing, Normative Advocacy and Persuasive Success

Corner, Adam ; Hahn, Ulrike

Argumentation, 2010, Vol.24(2), pp.153-163 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-427X ; E-ISSN: 1572-8374 ; DOI: 10.1007/s10503-009-9159-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Values as Arguments: Similar is Convincing

Gregory R Maio ; Ulrike Ehahn ; John-Mark Efrost ; Toon Ekuppens ; Nadia Erehman ; Shanmukh Ekamble

Frontiers in psychology, 01 August 2014, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-1078 ; DOI: 10.3389/fpsyg.2014.00829

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

James is polite and punctual (and useless): A Bayesian formalisation of faint praise

Harris, Adam J. L ; Corner, Adam ; Hahn, Ulrike

Thinking & Reasoning: includes Special Issue on Basic and Applied Perspectives for New Paradigm Psychology of Reasoning, 01 September 2013, Vol.19(3-4), pp.414-429 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1354-6783 ; E-ISSN: 1464-0708 ; DOI: 10.1080/13546783.2013.801367

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social values as arguments: similar is convincing

Maio, Gregory R ; Hahn, Ulrike ; Frost, John-Mark ; Kuppens, Toon ; Rehman, Nadia ; Kamble, Shanmukh; Social Psychology

Frontiers in Psychology, 2014, Vol.5, pp.urn:issn:1664-1078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1664-1078

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hahn, Ulrike
  2. Hahn, U
  3. Kamble, Shanmukh
  4. Frost, John-Mark
  5. Rehman, Nadia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...