skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Comparative Political Studies xóa Chủ đề: Political Economy xóa Chủ đề: Comparative Politics xóa Tác giả/ người sáng tác: Hahm, Sung Deuk xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Deficit Spending in Nine Industrialized Parliamentary Democracies: The Role of Fiscal Institutions

Hahm, Sung Deuk ; Kamlet, Mark S ; Mowery, David C

Comparative Political Studies, February 1996, Vol.29(1), pp.52-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414096029001003

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Sage Journals (Sage Publications)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hahm, Sung Deuk
  2. Mowery, David
  3. Mowery, DC
  4. Kamlet, M.S.
  5. Hahm, SD

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...