skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Hagos, Desta Haileselassie xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Crowd-Based Intelligence Approach for Measurable Security, Privacy, and Dependability in Internet of Automated Vehicles with Vehicular Fog

Ashish Rauniyar ; Desta Haileselassie Hagos ; Manish Shrestha

Mobile Information Systems, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-017X ; E-ISSN: 1875-905X ; DOI: 10.1155/2018/7905960

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shrestha, Manish
  2. Rauniyar, A.
  3. Hagos, Desta Haileselassie
  4. Shrestha, M.
  5. Rauniyar, Ashish

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...