skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hà Thị Thanh Thuỷ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU : Luận văn ThS. Kinh tế: 60.31.07

Hà Thị Thanh Thuỷ; Khu Thị Tuyết Mai người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2006 - (382.6 HA-T 2006)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường EU Luận văn ThS Kinh tế 60 31 07

Hà Thị Thanh Thuỷ

Khoa Kinh tế; 2006

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hà Thị Thanh Thuỷ
  2. Khu Thị Tuyết Mai

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...