skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity xóa Cơ sở dữ liệu: SciELO Costa Rica xóa Tác giả/ người sáng tác: Guzmán-Mendoza, Rafael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diversidad de comunidades de hormigas (Hymenoptera: Formicidae) y sus conexiones con otros artropodos en tres bosques templados del centro de Mexico.(texto en ingles)

Guzman-Mendoza, Rafael ; Castano-Meneses, Gabriela ; Nunez-Palenius, Hector Gordon

Revista de Biologia Tropical, 2016, Vol.64(2), p.571(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...