skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Humans xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Chủ đề: Public Health xóa Tác giả/ người sáng tác: Dowd, Bryan xóa Tác giả/ người sáng tác: Guy, Gery xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effect of HIFA Waiver Expansions on Uninsurance Rates in Adult Populations

Atherly, Adam ; Dowd, Bryan E. ; Coulam, Robert F. ; Guy, Gery

Health Services Research, Jun 2012, Vol.47(3pt1), pp.939-962 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00179124 ; E-ISSN: 14756773 ; DOI: 10.1111/j.1475-6773.2011.01376.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guy, Gery
  2. Coulam, R.F.
  3. Dowd, Bryan E
  4. Coulam, Robert F
  5. Dowd, B.E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...