skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Slovak xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Gupta, Ramvtar xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial-Temporal Monitoring of Groundwater Using Multivariate Statistical Techniques in Bareilly District of Uttar Pradesh, India

Singh, Sudhir ; Singh, Chander ; Kumar, Kewat ; Gupta, Ramvtar ; Mukherjee, Saumitra

Journal of Hydrology and Hydromechanics, Mar 2009, p.45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042790X ; E-ISSN: 13384333 ; DOI: 10.2478/v10098-009-0005-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mukherjee, Saumitra
  2. Singh, Sk
  3. Singh, Sudhir
  4. Singh, C
  5. Kumar, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...