skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Guo, Yaqiong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Persistent Occurrence of Cryptosporidium hominis and Giardia duodenalis Subtypes in a Welfare Institute

Yuanfei Wang ; Na Li ; Yaqiong Guo ; Lin Wang ; Rui Wang ; Yaoyu Feng ; Yaoyu Feng ; Lihua Xiao

Frontiers in Microbiology, 01 November 2018, Vol.9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1664-302X ; DOI: 10.3389/fmicb.2018.02830

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High genetic diversity of Giardia duodenalis assemblage E in pre-weaned dairy calves in Shanghai, China, revealed by multilocus genotyping

Wang, Xiaolan ; Cai, Min ; Jiang, Wen ; Wang, Yuping ; Jin, Yue ; Li, Na ; Guo, Yaqiong ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasitology Research, 2017, Vol.116(8), pp.2101-2110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0932-0113 ; E-ISSN: 1432-1955 ; DOI: 10.1007/s00436-017-5509-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Transport of Emerging Human-Pathogenic Cryptosporidium Species and Subtypes through Combined Sewer Overflow and Wastewater

Huang, Chengchen ; Hu, Yue ; Wang, Lin ; Wang, Yuanfei ; Li, Na ; Guo, Yaqiong ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Applied and environmental microbiology, 15 August 2017, Vol.83(16) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1098-5336 ; PMID: 28600310 Version:1 ; DOI: 10.1128/AEM.00682-17

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epidemiological distribution of genotypes of Giardia duodenalis in humans in Spain

Wang, Yuanfei ; Gonzalez-Moreno, Olga ; Roellig, Dawn ; Oliver, Laura ; Huguet, Jordi ; Guo, Yaqiong ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 2019 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/s13071-019-3692-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infection patterns, clinical significance, and genetic characteristics of Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in dairy cattle in Jiangsu, China

Wang, Rui ; Li, Na ; Jiang, Wen ; Guo, Yaqiong ; Wang, Xiaolan ; Jin, Yue ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasitology research, October 2019, Vol.118(10), pp.3053-3060 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1432-1955 ; PMID: 31420739 Version:1 ; DOI: 10.1007/s00436-019-06426-3

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prevalence and genotypic identification of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in pre-weaned dairy calves in Guangdong, China

Feng, Yuanyuan ; Gong, Xiaoqing ; Zhu, Kexin ; Li, Na ; Yu, Zhengjie ; Guo, Yaqiong ; Weng, Yabiao ; Kváč, Martin ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 2019, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/s13071-019-3310-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genotypes and public health potential of Enterocytozoon bieneusi and Giardia duodenalis in crab-eating macaques

Chen, Li ; Zhao, Jianguo ; Li, Na ; Guo, Yaqiong ; Feng, Yuanyuan ; Feng, Yaoyu ; Xiao, Lihua

Parasites & Vectors, 2019, Vol.12 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1756-3305 ; DOI: 10.1186/s13071-019-3511-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feng, Yaoyu
  2. Guo, Yaqiong
  3. Xiao, Lihua
  4. Feng, Yy
  5. Li, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...