skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Guo, Qinghua xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physicochemical evolution during rice straw and coal co-pyrolysis and its effect on co-gasification reactivity.(Report)

Wei, Juntao ; Gong, Yan ; Guo, Qinghua ; Ding, Lu ; Wang, Fuchen ; Yu, Guangsuo

Bioresource Technology, 2017, Vol.227, p.345 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.12.068

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study on reactivity characteristics and synergy behaviours of rice straw and bituminous coal co-gasification.(Report)

Wei, Juntao ; Guo, Qinghua ; Chen, Handing ; Chen, Xueli ; Yu, Guangsuo

Bioresource Technology, 2016, Vol.220, p.509 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.08.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-gasification of bituminous coal and hydrochar derived from municipal solid waste: Reactivity and synergy.(Report)

Wei, Juntao ; Guo, Qinghua ; He, Qing ; Ding, Lu ; Yoshikawa, Kunio ; Yu, Guangsuo

Bioresource Technology, 2017, Vol.239, p.482 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Variation of the coal chemical structure and determination of the char molecular size at the early stage of rapid pyrolysis.(Report)

Cui, Tongmin ; Fan, Wenke ; Dai, Zhenghua ; Guo, Qinghua ; Yu, Guangsuo ; Wang, Fuchen

Applied Energy, Oct 1, 2016, Vol.179, p.650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-2619 ; DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.06.143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A mechanism investigation of synergy behaviour variations during blended char co-gasification of biomass and different rank coals.(Report)

Wei, Juntao ; Gong, Yan ; Guo, Qinghua ; Chen, Xueli ; Ding, Lu ; Yu, Guangsuo

Renewable Energy, 2019, Vol.131, p.597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481 ; DOI: 10.1016/j.renene.2018.07.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, G.
  2. Guo, Q.
  3. Yu, Guangsuo
  4. Guo, Qinghua
  5. Wei, Juntao

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...