skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Boccaletti, Stefano xóa Tác giả/ người sáng tác: Guo, Junyu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robustness Elasticity in Complex Networks (Robustness Elasticity in Complex Networks)

Matisziw, Timothy C ; Grubesic, Tony H ; Guo, Junyu; Boccaletti, Stefano (Editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(7), p.e39788 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0039788

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Junyu
  2. Matisziw, Timothy C
  3. Guo, Jy
  4. Grubesic, Th
  5. Boccaletti, Stefano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...