skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y xóa Tác giả/ người sáng tác: Guo, Fengxiang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Silicon Concentration on the Dendrite Coherency Point in Al–Si Binary Alloys

Xu, Rongfu ; Zheng, Hongliang ; Guo, Fengxiang ; Zhang, Yong ; Ding, Supei ; Tian, Xuelei

Transactions of the Indian Institute of Metals, 2014, Vol.67(1), pp.95-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0972-2815 ; E-ISSN: 0975-1645 ; DOI: 10.1007/s12666-013-0320-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of liquid Cu-Sb alloys by ab initio molecular dynamics simulations, high temperature X-ray diffraction, and resistivity

Guo, Fengxiang ; Tian, Yu ; Qin, Jingyu ; Xu, Rongfu ; Zhang, Yong ; Zheng, Hongliang ; Lv, Ting ; Qin, Xubo ; Tian, Xuelei ; Sun, Yucheng

Journal of Materials Science, June 15, 2013, Vol.48(12), p.4438(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7262-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Cơ sở dữ liệu 

  1. SpringerLink  (2)
  2. OneFile (GALE)  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guo, Fengxiang
  2. Xu, Rf
  3. Zheng, H.
  4. Zheng, HL
  5. Zhang, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...