skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Tác giả/ người sáng tác: Guliyeva, Gulara xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining Forces or Reinventing the Wheel? The EU and the Protection of National Minorities

Guliyeva, Gulara

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(2), pp.287-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110X495908

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education, Languages and Linguistic Minorities in the EU: Challenges and Perspectives

Guliyeva, Gulara

European Law Journal, March 2013, Vol.19(2), pp.219-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00614.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Guliyeva, Gulara ; Pentassuglia, Gaetano

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2010, Vol.17(2), pp.211-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives

Guliyeva, Gulara

International Journal on Minority and Group Rights, 02/01/2010, Vol.17(1), pp.203-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110790836066

Toàn văn sẵn có

5
Joining Forces or Reinventing the Wheel? The EU and the Protection of National Minorities
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Joining Forces or Reinventing the Wheel? The EU and the Protection of National Minorities

Guliyeva, Gulara

International Journal on Minority and Group Rights, 04/01/2010, Vol.17(2), pp.287-305 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X495908

Toàn văn sẵn có

6
Editorial
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial

Guliyeva, Gulara ; Pentassuglia, Gaetano

International Journal on Minority and Group Rights, 04/01/2010, Vol.17(2), pp.211-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1163/157181110X496178

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synergies in Minority Protection: European and International Law Perspectives

Guliyeva, Gulara

International Journal on Minority and Group Rights, 2010, Vol.17(1), pp.203-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181110790836066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guliyeva, Gulara
  2. Guliyeva, G.
  3. Pentassuglia, Gaetano
  4. Pentassuglia, G.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...