skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Nhan đề tạp chí: Yale Law Journal xóa Tác giả/ người sáng tác: Gulati, Mitu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Withdrawing from international custom

Bradley, Curtis A. ; Gulati, G. Mitu

Yale Law Journal, Nov, 2010, Vol.120(2), p.202(74) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0044-0094

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...