skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Xin lưu ý thêm kết quả có thể có sẵn bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.
Lọc theo: Năm xuất bản: 2005đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Guilherme, Luiza xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Rheumatic Heart Disease-Chapter 62
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheumatic Heart Disease-Chapter 62

Guilherme, Luiza ; Kalil, Jorge E.

The Autoimmune Diseases, Chapter 62, pp.863-873

ISBN: 978-0-12-595961-2 ; DOI: 10.1016/B978-012595961-2/50065-2

Toàn văn không sẵn có

2
Rheumatic Fever-26:How Streptococcal Throat Infection Triggers an Autoimmune Disease
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rheumatic Fever-26:How Streptococcal Throat Infection Triggers an Autoimmune Disease

Guilherme, Luiza ; Kalil, Jorge

Infection and Autoimmunity, 2nd edition, Chapter 26, pp.321-331

ISBN: 978-0-444-51271-0 ; DOI: 10.1016/B978-044451271-0.50026-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guilherme, Luiza
  2. Kalil, Jorge
  3. Kalil, Jorge E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...