skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Nhan đề tạp chí: Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings xóa Chủ đề: Navigation xóa Tác giả/ người sáng tác: Guiard, Yves xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation as multiscale pointing: extending Fitts' model to very high precision tasks

Guiard, Yves ; Beaudouin-Lafon, Michel ; Mottet, Denis

Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems, 01 May 1999, pp.450-457

ISBN: 0201485591 ; ISBN: 9780201485592 ; DOI: 10.1145/302979.303128

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating two-handed input techniques: rectangle editing and navigation

Casalta, Didier ; Guiard, Yves ; Beaudouin-Lafon, Michel

CHI '99 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 15 May 1999, pp.236-237

ISBN: 1581131585 ; ISBN: 9781581131581 ; DOI: 10.1145/632716.632862

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantifying degree of goal directedness in document navigation: application to the evaluation of the perspective-drag technique

Guiard, Yves ; Du, Yangzhou ; Chapuis, Olivier

Proceedings of the SIGCHI Conference on human factors in computing systems, 29 April 2007, pp.327-336

ISBN: 9781595935939 ; ISBN: 1595935932 ; DOI: 10.1145/1240624.1240679

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Guiard, Yves
  2. Guiard, Y.
  3. Beaudouin-Lafon, Michel
  4. Beaudouin-Lafon, M.
  5. Chapuis, Olivier

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...