skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Chủ đề: Experimental/Theoretical xóa Nhan đề tạp chí: Water, air, and soil pollution xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Chủ đề: Soil Contamination xóa Năm xuất bản: 2004đến2006 xóa Tác giả/ người sáng tác: Guerzoni, Stefano xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Trace Metal Fluxes to Soils in Hinterland of Porto Marghera Industrial Zone: Comparisons with Direct Measurements in the Lagoon of Venice

Scazzola, Roberto ; Matteucci, Gabriele ; Guerzoni, Stefano ; Chiamenti, Elisa ; Rossini, Paolo ; Molinaroli, Emanuela

Water, Air, and Soil Pollution, 2004, Vol.153(1), pp.195-203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1023/B:WATE.0000019945.13182.b0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chiamenti, Elisa
  2. Matteucci, Gabriele
  3. Rossini, Paolo
  4. Scazzola, Roberto
  5. Guerzoni, Stefano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...