skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Guedes, Rafael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
An iTV Prototype for Content Unification
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

An iTV Prototype for Content Unification

Abreu, Jorge ; Almeida, Pedro ; Velhinho, Ana ; Fernandes, Sílvia ; Guedes, Rafael

DOI: 10.1007/978-3-319-99426-0_32

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Abreu, Jorge
  2. Fernandes, Sílvia
  3. Velhinho, Ana
  4. Almeida, Pedro
  5. Guedes, Rafael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...