skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Chủ đề: Democracy xóa Chủ đề: Demokratie xóa Tác giả/ người sáng tác: Gudavarthy, Ajay xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Re-framing democracy and agency in India interrogating political society
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Re-framing democracy and agency in India interrogating political society

Gudavarthy, Ajay

E-ISBN 0857283502 ; E-ISBN 0857289462 ; E-ISBN 9780857283504

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gudavarthy, Ajay

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...