skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Tác giả/ người sáng tác: Gualtieri, Alessandro F xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling of the product of thermal inertization of cement-asbestos for various industrial applications

Gualtieri, Alessandro F ; Giacobbe, Carlotta ; Sardisco, Lorenza ; Saraceno, Michele ; Gualtieri, Magdalena Lassinantti ; Lusvardi, Gigliola ; Cavenati, Cinzia ; Zanatto, Ivano

Waste management (New York, N.Y.), January 2011, Vol.31(1), pp.91-100 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2456 ; PMID: 20708915 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2010.07.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling the product of thermal transformation of cement-asbestos for the preparation of calcium sulfoaluminate clinker

Viani, Alberto ; Gualtieri, Alessandro F

Journal of hazardous materials, 15 September 2013, Vol.260, pp.813-8 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-3336 ; PMID: 23856311 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2013.06.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Gualtieri, Alessandro F
  2. Gualtieri, Af
  3. Gualtieri, A.F.
  4. Sardisco, Lorenza
  5. Lusvardi, Gigliola

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...